وبلاگ

GPT برای داده های ساختاریافته به چه معناست – جمعه تخته سفید

تغییر پارادایم قریب الوقوع در رفتار جستجو را بررسی کنید زیرا زمینه صریح در جستجوهای SEO منفجر می شود.

منبع: https://moz.com/blog/gpt-and-structured-data-whiteboard-friday

  Everything You Need To Know