وبلاگ

نحوه هدایت ترافیک در Google Discover: راهنمای نهایی

محتوا پنهان
  Top SEO Conferences to Attend in 2024

تصاویر سفارشی، مانند اینفوگرافیک ها یا تصاویر با کلمات یا اشیاء که روی هم قرار گرفته اند نیز می توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تصاویر تار یا تار می توانند منجر به CTR های ضعیف و همچنین تصاویر غیرقابل جذبی شوند که با کاربران طنین انداز نمی شوند.

بهتر است بهترین تصاویر را در سایت خود در Discover تجزیه و تحلیل کنید برای ایجاد استراتژی برای تعیین اینکه چه نوع تصاویری برای سایت خاص شما (یا نه) بهترین کار را دارند. فهرستی از بهترین و بدترین پست های خود و تصاویر برجسته آنها را تهیه کنید تا ببینید آیا می توانید الگوهایی را در تصاویر پیدا کنید که برای تولید CTR های بالا بهترین کار را دارند.

6. عنوان در مقابل عنوان در مقابل عنوان OG

عنوان نمایش داده شده در تصویر کوچک مقاله Google Discover، در ترکیب با تصویر برجسته، دو عنصر اصلی برای ایجاد نرخ کلیک بالا در Discover هستند. عنوان احتمالاً مهم ترین عنصر است.

بنابراین، درک نحوه نوشتن عناوین خوب برای عملکرد رانندگی به ویژه در Discover بسیار مهم است. خوشبختانه، به نظر می رسد که گوگل (به طور کلی) از عناصر صفحه متفاوتی برای نمایش عناوین در Google Discover نسبت به سئو استفاده می کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که این فیلدها فقط بر عملکرد Discover تأثیر نمی‌گذارند. پس عناوین را انتخاب نکنید. فقط در نظر گرفته شده برای تعامل Google Discover بدون فکر ، در مورد اینکه چگونه این سرفصل ها ممکن است بر سایر زمینه ها مانند عملکرد SEO، تجربه کاربر، یا درک برند تأثیر بگذارند.

  70+ Best Digital Marketing Tools (2024 list by categories)

به طور کلی، گوگل یا عنوان را انتخاب می کند

(عنوان مقاله)، یا عنوان Open Graph (OG) برای تصویر کوچک مقاله در Google Discover. با این حال، گاهی اوقات می تواند برچسب را نیز انتخاب کند . گوگل حتی می تواند از عنوان مقاله همانطور که در داده های ساخت یافته مشخص شده است استفاده کند. در پایان روز، <em>گوگل می داند که عناوین مختلفی را ارائه می دهد و نسخه ای را که فکر می کند در Discover بهترین کارایی را دارد انتخاب می کند.</em> <p dir="ltr">برای اهداف این مقاله، ما 80 مقاله را که در Google Discover ظاهر می‌شوند، انتخاب کردیم و بررسی کردیم که آیا Google عنوان نمایش داده شده را از </p> <h1><span id="OG_nwan_ya_twjh_dr_brkhy_mward_az_yk_nwan_bray_chndyn_mwrd_astfadh_my_shd_br_asas_ayn_thlyl_az_80_mqalh_Discover_Google_Discover_nwan_OG_mqalh_ra_dr_75_drsd_mwaq_nmaysh_mydhd_67_drsd_mwaq_w_28_drsd_mwaq_ayn_bh_nashran_azady_khlaqanh_bray_nwshtn_nawyn_mkhtlf_bray_syw_kh_gwgl_mmwlaa_az_brchsb_byrwn_my_kshd_my_dhd_az_Discover_az_anjayy_kh_fyld_OG_title_aghlb_bray_Discover_astfadh_my_shwd_my_twanyd_nawyn_Discover-friendly_byshtry_ra_dr_ayn_zmynh_azmaysh_knyd_w_bhtryn_shywh_hay_SEO_ra_bray_anha_dnbal_knyd_w_az_mqalh_brkhy_az_wyrastaran_nyz_trjyh_my_dhnd_H1_hay_jdhab_tr_w_kmtr_bhynh_shdh_bray_klmat_klydy_bnwysnd_kh_dr_Discover_bh_khwby_bray_anha_mnasb_ast_nywywrk_taymz_sayty_ast_kh_ayn_kar_ra_bh_khwby_anjam_my_dhd_dr_zyr_nmwnh_ay_az_arayh_akhyr_mn_dr_knfrans_NESS_2023_awrdh_shdh_ast_dr_ayn_mqalh_nywywrk_taymz_klmh_klydy_asly_shychymy_twgarashy_ra_dr_an_gnjandh_ast_kh_dr_jstjwhaSEO_w_nmaysh_dadh_my_shwd_ba_nhwh_jstjwy_afrad_bray_ayn_adwyh_mtabqt_dard_ba_ayn_hal_nywywrk_taymz_nam_adwyh_ra_bray_yk_tytr_jdhab_tr_hdhf_krd_kh_knjkawy_ra_trwyj_my_knd_w_karbran_Discover_ra_tshwyq_my_knd_kh_bkhwahnd_bray_ksb_atlaat_byshtr_klyk_knnd">، OG: عنوان یا <title>. (توجه: در برخی موارد از یک عنوان برای چندین مورد استفاده می شد). <p dir="ltr">بر اساس این تحلیل، از 80 مقاله Discover، <strong>Google Discover عنوان OG مقاله را در 75 درصد مواقع نمایش می‌دهد </strong></p> <h1><span id="67_drsd_mwaq_w_28_drsd_mwaq_ayn_bh_nashran_azady_khlaqanh_bray_nwshtn_nawyn_mkhtlf_bray_syw_kh_gwgl_mmwlaa_az_brchsb_byrwn_my_kshd_my_dhd_az_Discover_az_anjayy_kh_fyld_OG_title_aghlb_bray_Discover_astfadh_my_shwd_my_twanyd_nawyn_Discover-friendly_byshtry_ra_dr_ayn_zmynh_azmaysh_knyd_w_bhtryn_shywh_hay_SEO_ra_bray_anha_dnbal_knyd_w_az_mqalh_brkhy_az_wyrastaran_nyz_trjyh_my_dhnd_H1_hay_jdhab_tr_w_kmtr_bhynh_shdh_bray_klmat_klydy_bnwysnd_kh_dr_Discover_bh_khwby_bray_anha_mnasb_ast_nywywrk_taymz_sayty_ast_kh_ayn_kar_ra_bh_khwby_anjam_my_dhd_dr_zyr_nmwnh_ay_az_arayh_akhyr_mn_dr_knfrans_NESS_2023_awrdh_shdh_ast_dr_ayn_mqalh_nywywrk_taymz_klmh_klydy_asly_shychymy_twgarashy_ra_dr_an_gnjandh_ast_kh_dr_jstjwhaSEO_w_nmaysh_dadh_my_shwd_ba_nhwh_jstjwy_afrad_bray_ayn_adwyh_mtabqt_dard_ba_ayn_hal_nywywrk_taymz_nam_adwyh_ra_bray_yk_tytr_jdhab_tr_hdhf_krd_kh_knjkawy_ra_trwyj_my_knd_w_karbran_Discover_ra_tshwyq_my_knd_kh_bkhwahnd_bray_ksb_atlaat_byshtr_klyk_knnd"> 67 درصد مواقع و <title> 28 درصد مواقع <p dir="ltr">این به ناشران آزادی خلاقانه برای نوشتن عناوین مختلف برای سئو (که گوگل معمولاً از برچسب بیرون می کشد) می دهد. </p><title>) از Discover. <p dir="ltr">از آنجایی که فیلد OG: title اغلب برای Discover استفاده می شود، می توانید عناوین «Discover-friendly» بیشتری را در این زمینه آزمایش کنید و بهترین شیوه های SEO را برای آنها دنبال کنید. </p><title> و <h1><span id="az_mqalh_brkhy_az_wyrastaran_nyz_trjyh_my_dhnd_H1_hay_jdhab_tr_w_kmtr_bhynh_shdh_bray_klmat_klydy_bnwysnd_kh_dr_Discover_bh_khwby_bray_anha_mnasb_ast_nywywrk_taymz_sayty_ast_kh_ayn_kar_ra_bh_khwby_anjam_my_dhd_dr_zyr_nmwnh_ay_az_arayh_akhyr_mn_dr_knfrans_NESS_2023_awrdh_shdh_ast_dr_ayn_mqalh_nywywrk_taymz_klmh_klydy_asly_shychymy_twgarashy_ra_dr_an_gnjandh_ast_kh_dr_jstjwhaSEO_w_nmaysh_dadh_my_shwd_ba_nhwh_jstjwy_afrad_bray_ayn_adwyh_mtabqt_dard_ba_ayn_hal_nywywrk_taymz_nam_adwyh_ra_bray_yk_tytr_jdhab_tr_hdhf_krd_kh_knjkawy_ra_trwyj_my_knd_w_karbran_Discover_ra_tshwyq_my_knd_kh_bkhwahnd_bray_ksb_atlaat_byshtr_klyk_knnd"> از مقاله برخی از ویراستاران نیز ترجیح می دهند H1 های جذاب تر (و کمتر بهینه شده برای کلمات کلیدی) بنویسند <title>) که در Discover به خوبی برای آنها مناسب است. <p dir="ltr">نیویورک تایمز سایتی است که این کار را به خوبی انجام می دهد. در زیر نمونه ای از ارائه اخیر من در کنفرانس NESS 2023 آورده شده است. در این مقاله، نیویورک تایمز کلمه کلیدی اصلی “شیچیمی توگاراشی” را در آن گنجانده است. <titre>، که در جستجوها/SEO و نمایش داده می شود <em>با نحوه جستجوی افراد برای این ادویه مطابقت دارد</em>. با این حال، نیویورک تایمز نام ادویه را برای یک تیتر جذاب تر حذف کرد (</titre></p> <h1><span id="kh_knjkawy_ra_trwyj_my_knd_w_karbran_Discover_ra_tshwyq_my_knd_kh_bkhwahnd_bray_ksb_atlaat_byshtr_klyk_knnd">)، که کنجکاوی را ترویج می کند و کاربران Discover را تشویق می کند که بخواهند برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنند. </span></h1>

منبع: https://moz.com/blog/drive-traffic-in-google-discover

  User-Generated Content: A Beginner’s Guide